Ana Prada

Zamora, Spain, 1965

 

Les obres d’Ana Prada s’assemblen a pintures minimalistes abstractes. Formes geomètriques bàsiques i colors brillants formen diferents patrons a la paret, marcada per les textures pictòriques i l’aspecte físic del baix relleu. Però, les obres es revelen intrincadament construïdes a partir d’objectes d’ús domèstic, escultures elaborades per a un lloc específic que no es poden treure sense ser destruïdes. En la tensió entre les convencions de la pintura i la naturalesa d’un sol ús de les matèries primeres utilitzades per fer les peces, el treball de Prada reflecteix un enfocament distintiu híbrid que vincula les pràctiques d’estudi tradicionals amb tècniques d’instal·lació innovadores. Prada ha aconseguit un art que està a mig camí entre l’objecte i l’incident.

— Descarregar biografia

 

Las obras de Ana Prada se asemejan a pinturas minimalistas abstractas. Formas geométricas básicas y colores brillantes forman distintos patrones en la pared, marcada por las texturas pictóricas y el aspecto físico del bajo relieve. Sin embargo, las obras se revelan intrincadamente construidas a partir de objetos de uso doméstico, esculturas elaboradas para un lugar específico que no se pueden quitar sin ser destruidas. En la tensión entre las convenciones de la pintura y la naturaleza desechable de las materias primas utilizadas para hacer las piezas, el trabajo de Prada refleja un enfoque distintivo híbrido que vincula las prácticas de estudio tradicionales con técnicas de instalación innovadoras. Prada ha logrado un arte que está a medio camino entre el objeto y el incidente.

— Descargar biografía

 

The works of Ana Prada resemble minimalist abstract paintings. Basic geometric shapes and bright colors form distinct patterns on the wall, punctuated by painterly textures and the physicality of low relief. However, the works reveal themselves to be intricately constructed, site-specific sculptures which can not be removed without being destroyed. In the tension between the conventions of painting and the disposable nature of the raw materials used to make the pieces, Prada’s work reflects a distinctively hybrid approach that link traditional studio practices with innovative installation techniques. Prada has achieved an art that is halfway between object and incident.

— Download biography